Kapitola 9. Štruktúra súborového systému

Obsah
Vlastníctvo
Prístupové práva
Linky
Pripájanie zariadení
NFS disky
Zhrnutie

Už sme hovorili o adresárovej štruktúre v Slackware Linux-e. Ste schopní nájsť súbory a adresáre, ktoré potrebujete. Ale súborový systém je trocha zložitejšia problematika, než len štruktúre adresárov.

Linux je mnoho-užívateľský operačný systém. Každý aspekt systému je mnoho-užívateľský, dokonca aj súborový systém. Systém ukladá informácie o tom, kto vlastní súbor a kto ho môže čítať. Existujú tiež iné zvláštnosti týkajúce sa súborového systému, ako sú linky a NFS disky. Táto sekcia vysvetľuje tieto, ako aj mnoho-užívateľské aspekty súborového systému.

Vlastníctvo

Súborový systém ukladá informácie o vlastníctve každého súboru a adresára v systéme. Vrátane toho, ktorý užívateľ a ktorá skupina vlastní ten-ktorý súbor. Najľahšia cesta, ako vidieť tieto informácie, je pomocou programu ls :

  $ ls -l /usr/bin/wc
  -rwxr-xr-x  1 root   bin  7368 Jul 30 1999 /usr/bin/wc
  

Zaujíma nás tretí a štvrtý stĺpec. Tie obsahujú meno užívateľa a skupiny, ktorí vlastnia tento súbor. Vidíme, že užívateľ “root” a skupina “bin” vlastnia tento súbor.

Zmeniť vlastníka môžeme ľahko pomocou programov chown(1) (čo znamená “change owner - zmeň vlastníka”) a chgrp(1) (čo znamená “change group - zmeň skupinu”). Aby ste zmenili vlastníka súboru na “daemon”, použijeme chown:

  # chown daemon /usr/bin/wc
  

Aby sme zmenili vlastniacu skupinu na “root”, použijeme chgrp:

  # chgrp root /usr/bin/wc
  

Môžeme tiež použiť chown, aby sme špecifikovali užívateľa aj skupinu, ktorí vlastnia súbor:

  # chown daemon.root /usr/bin/wc
  

Vlastníctvo súborov je veľmi dôležitá časť používania Linux-ového systému, dokonca aj keď ste jediný používateľ. Niekedy môžete potrebovať opraviť vlastníctvo súborov a zariadení.