Kapitola 10. Práca so súbormi a adresármi

Obsah
ls
cd
more
less
cat
touch
echo
mkdir
ln
cp
mv
rm
rmdir
Summary

Slackware Linux sa snaží byť tak podobný Unix-u ako je to len možné. Tradične, Unix-ové operačné systémy boli orientované na príkazový riadok. Máme grafický užívateľský interface v Slackware-i, ale príkazový riadok je stále hlavná úroveň kontroly systému. Preto je dôležité poznať niektoré základné programy pre prácu so súbormy.

Nasledujúce sekcie vysvetľujú bežné programy pre správu súborov a príklady ako ich možno použiť. Existujú mnohé ďalšie programy, ale tieto vám pomôžu naštartovať. Programy tu popíšeme len veľmi stručne. Pre každý program viac detailov nájdete v priložených manuálových stránkach.

ls

Tento program vypíše súbory v adresári. Užívatelia Windows a DOS si všimnú jeho podobnosť príkazu dir. Samostatne ls(1) len vypíše súbory v aktuálnom adresári. Aby ste videli čo je v hlavnom adresári môžete použiť tieto príkazy:

  $ cd /
  $ ls
  bin  cdr  dev home lost+found proc sbin  tmp var
  boot cdrom etc lib  mnt     root suncd usr vmlinuz
  

Problém, ktorý veľa ľudí má s takýmto výstupom, je že nemôžete ľahko povedať čo je adresár a čo je súbor. Niektorí užívateliad dávajú prednosť tomu aby ls pridalo identifikátor typu pri každom výpise, takto:

  $ ls -FC
  bin/  cdr/  dev/ home/ lost+found/ proc/ sbin/  tmp/ var/
  boot/ cdrom/ etc/ lib/  mnt/     root/ suncd/ usr/ vmlinuz
  

Adresáre dostanú na koniec mena lomítko, vykonateľné súbory dostanú na koniec mena hviezdičku a tak ďalej.

ls možno tiež použiť na získanie ďalších štatistík o súboroch. Napríklad, aby ste videli dátum vytvorenia, vlastníka a prístupové práva, pozriete sa na dlhý výpis:

  $ ls -l
  drwxr-xr-x  2 root   bin     4096 May 7 1994 bin/
  drwxr-xr-x  2 root   root     4096 Feb 24 03:55 boot/
  drwxr-xr-x  2 root   root     4096 Feb 18 01:10 cdr/
  drwxr-xr-x 14 root   root     6144 Oct 23 18:37 cdrom/
  drwxr-xr-x  4 root   root    28672 Mar 5 18:01 dev/
  drwxr-xr-x 10 root   root     4096 Mar 8 03:32 etc/
  drwxr-xr-x  8 root   root     4096 Mar 8 03:31 home/
  drwxr-xr-x  3 root   root     4096 Jan 23 21:29 lib/
  drwxr-xr-x  2 root   root    16384 Nov 1 08:53 lost+found/
  drwxr-xr-x  2 root   root     4096 Oct 6 1997 mnt/
  dr-xr-xr-x 62 root   root      0 Mar 4 15:32 proc/
  drwxr-x---x 12 root   root     4096 Feb 26 02:06 root/
  drwxr-xr-x  2 root   bin     4096 Feb 17 02:02 sbin/
  drwxr-xr-x  5 root   root     2048 Oct 25 10:51 suncd/
  drwxrwxrwt  4 root   root    487424 Mar 7 20:42 tmp/
  drwxr-xr-x 21 root   root     4096 Aug 24 1999 usr/
  drwxr-xr-x 18 root   root     4096 Mar 8 03:32 var/
  -rw-r---r---  1 root   root    461907 Feb 22 20:04 vmlinuz
  

Predpokladajme, že chcete dostať výpis len skrytých súborov v aktuálnom adresári. Tento príkazo to zariadi:

  $ ls -a
  .       bin  cdrom home    mnt  sbin  usr
  ..       boot dev  lib     proc suncd var
  .pwrchute_tmp cdr  etc  lost+found root tmp  vmlinuz
  

Súbory, ktorých meno začína bodkou, (nazývané tiež “bodkové súbory”) sú “skryté” keď spustíte ls. Uvidíte ich len keď pridáte voľbu -a.

Existuje mnoho ďalších voliek, ktoré môžete nájsť v manuálovej stránke. Nezabudnite, že môžete kombinovať voľby, ktoré odovzdáte ls.