Register

Konto (Account)

Všetky informácie o užívateľovi, vrátane užívateľského mena, hesla, finger infromácií, UID a GID a domovského adresára. Pridať konto znamená priadať a definovať užívateľa.

Pozadie (Background)

Ľubovoľný proces, ktorý beží bez toho aby akceptoval alebo riadil vstup terminálu sa nazýva bežiaci na pozadí.

Bootovací disk (Boot disk)

Disketa obsahujúca operačný systém ( v našom prípade, jadro Linux-u), z ktorého môže počítač naštartovať.

Preložiť (Compile)

Premeniť zdrojový kód na strojom čitateľný “binárny” kód.

Démon (Daemon)

Program postavený tak aby bežal na pozadí a bez zásahu užívateľa vykonával špecifické úlohy (zvyčajne poskytovanie služby).

Darkstar

Defaultne meno počítača vo Slackware; váš počítač sa bude volať darkstar ak nešpecifikujete iné meno.

Jeden z vývojových strojov Patricka Volkerdinga pomenovaný po “Dark Star” pesničke od Grateful Dead.

Prostredie pracovnej plochy (Desktop Environment)

Grafické užívateľské rozhranie (GUI), ktoré beží nad X Window Systémom a poskytuje také vlastnosti ako sú integrované aplikácie, jednotný dojem a vzhľad medzi programami a komponentami, možnosti spravovania súborov a okien, atď. Je to o kúsok viac ako jednoduchý správca okien.

Ovládač zariadenia (Device driver)

Kus kódu v jadre, ktorý priamo riadi kúsko hardwaru.

Uzol zariadenia (Device node)

Špeciálny typ súboru v súborovom systéme /dev ktorý reprezentuje komponent operačného systému.

DNS

Služba doménových mien (Domain Name Service). Systém, v ktorom počítčom prepojeným sieťou sú dané mená prekladané do číselných adries.

Meno domény (Domain name)

DNS meno počítača po odtrhnutí vlastného mena počítača.

Bodkový súbor (Dot file)

V Linux-e, súbory, ktoré majú byť skryte majú mená začínajúce bodkou ('.').

Bodková štvorica (Dotted quad)

Formát IP adresy, nazvaný podľa toho, že pozostáva zo štyroch čísiel (desiatkový rozsah 0-255) oddelených bodkami.

Dynamický nahrávač (Dynamic loader)

Keď sú programy kompilované pod Linux-om, zvyčajne používajú kúsky kódu (funkcie) z externých knižníc. Keď také programy bežía, tieto knižnice treba nájsť a nahrať do pamäte požadované funkcie. To je úloha dynamického nahrávača.

Premenný prostredia (Environment variable)

Premenný nastavaná v shell-i užívateľa, ku ktorej pristupovať užívateľ alebo programy spustené týmto užívateľom z tohto shell-u. Premenné prostredia sa vo všeobecnosti používaj na ukladanie volieb a defaultných parameterov.

Epocha (Epoch)

Časť histórie, v Unix-e, “The Epoch” začína 00:00:00 UTC 1 Január, 1970. To je považované Unix-om a Unix-u podobnými operačnými systémami za “úsvit času”, všetko ostatný čas sa počíta vo vzťahu k tomuto dátumu.

Súborový systém (Filesystem)

Reprezentácia uložených údajov, v ktorej “súbory” údajov sú udržiavané a organizované v “adresároch”. Súborový systém je univerzálna forma reprezentácie údajov uložených na diskoch (tak pevných ako aj vymeniteľných).

Popredie (Foreground)

Program, ktorý akceptuje alebo riadi vstup z terminálu sa nazývha bežiaci na popredí.

Framebuffer

Typ grafického ziariadenia; vLinux-e, to najčastejšie označuje softwarový framebuffer, ktorý poskytuje štandardné rozhranie framebuffer-a pre programy, udržujúc špecifické ovládače hardwaru skryté. Táto úroveň abstrakcie oslobodzuje programy od potreby hovoriť s rôznymi ovládačmi hardwaru.

FTP

Protokol na prenos súborov (File Transfer Protocol). FTP je veľmi populárny spôsob prenosu dát medzi počítačmi.

Brána (Gateway)

Počítač, cez ktorý sú prenášané údaje z jednej siete do druhej.

GID

Identifikátor skupiny (Group Identifier). GID je unikátne číslo pripísané skupine užívateľov.

Skupina (Group)

Užívatelia v Unix-e patria do “skupín”, ktoré môžu obsahovať mnoho iných užívateľov a sú používané pre všeobecnejšiu kontrolu prístupu než ľahko dovoľuje existencia samotných užívateľov.

GUI

Grafické užívateľské rozhranie (Graphical User Interface). Softwarové rozhranie, ktoré používa vykreslené grafické prvky ako sú tlačidlá, rolovacie lišty, okná atď, radšej než čisto textový vstup a výstup.

Domovský adresára (Home directory)

Užívateľov “domovský adresár” je adresár, do ktorého sa užívateľ dostane priamo po prihlásení. Užívatelia majú plné prístupové práva a môžu viac menej bez obmedzení vládnuť nad svojimi domovskými adresármi.

AKONATO (HOWTO)

Dokument popisujúci “ako na to (how to)”, keď chcete niečo urobiť, ako napríklad nakonfigurovať firewall alebo spravovať užívateľov a skupiny. Existuje rozsiahla zbierka týchto dokumentov dostupná z Dokumentačného Projektu Linux-u (Linux Documentation Project).

HTTP

Protokol na prenos hypertextu (Hypertext Transfer Protocol). HTTP je primárny protokol, na ktorom operuje World Wide Web.

ICMP

Protokol správ na riadenie internetu (Internet Control Message Protocol). Veľmi základný sieťový protokol, pužívaný najčastejšie pre ping.

Jadro (Kernel)

Srdce operačného systému. Jadro je časť, ktorá poskytuje základné riadenie procesov a rozhranie s hardwarom počítača.

Modul jadra (Kernel module)

Kúsok kódu jadra, zvyčajne nejaký druh ovládač, ktorý môže byť nahradný do pamäti, alebo odstránený z pamäte, nezávisle od hlavného tela jadra. Moduly sú užitočné keď sa robí upgrade ovládačov alebo sa testujú nastavenia jadra, pretože môžu byť natiahnuté, alebo zrušené, bez reštartovania systému.

Knižnica (Library)

Zbierka funkcií, ktoré môžu byť zdieľané medzi programami.

LILO

LInux LOader. LILO je najrozšírenejší boot manažér Linux-u.

LOADLIN

LOADLIN je program, ktorý beží pod DOS-om alebo Windowsom a bootuje Linux-ový systém. Je najčastejšie používaný na počítačoch s rôznymi operačnými systémami (samozrejme, vrátane Linux a DOS/Windows).

Sekcia manuálových stránok (Man section)

Stánky v štandardnom Unix-ovom online manuáli ("man") sú, kvôli uľahčeniu odkazov, zoskupené do sekcií. Všetky programovacie stránky jazyka C sú v sekcii 3, stránky o systémovej administrácii sú v sekcii 5, atď.

MBR

Hlavný bootovací záznam (Master Boot Record). Rezervované miesto na pevnom disku, na ktorom je uložená informácia o tom, čo sa má udiať pri bootovaní. LILO alebo iné bootovacie manažéry môžu byť uložené tu.

Motif

Populárna programovacia sada nástrojov používaná v starších X programoch.

MOTD

Správa dňa (Message of the Day). Motd ( uložená v Linuxe v /etc/motd je textový súbor, ktorý je zobrazený všetkým užívateľom po ich prihlásení. Tradične, ho používa systémový administrátor ako akýsi druh “nástenky” pre komunikáciu s užívateľmi.

Montovací bod (Mount point)

Prázdny adresára v súborovom systéme, do ktorého sa “montuje” alebo implantuje iný súborový systém.

Nameserver

DNS informačný server. Nameservery prekladajú DNS mená na číselné IP adresy.

Sieťové rozhranie (Network interface)

Virtuálna reprezentácia sieťového zariadenia poskytovaná jadrom. Sieťové rozhranie umožňujú užívateľom a programom hovoriť so sieťovými zariadeniami.

NFS

Sieťový súborový systém (Network Filesystem). NFS umožňuje pripojenie vzdialených súborových systémov ako keby boli lokálne na vašom počítači a teda poskytuje transparetný spôsob zdieľania súborov.

Oktálový (Octal)

Číselný systém so zákkladom 8, s ciframi 0-7.

Stránkovač (Pager)

X program, ktorý umožňuje užívateľovi vidieť a prepínať sa medzi viacerými “pracovnými plochami”.

Partícia (Partition)

Oddiel pevného disku. Súborové systémy existujú nad úrovňou partícií.

PPP

Bod-na-bod protokol (Point-to-Point Protocol). PPP sa používa hlavne pre pripojenie pomocou modemu na Poskytovateľa Internetovej Služby (Internet Service Provider).

Proces (Process)

Bežiaci program.

Hlavný adresár (Root directory)

Reprezentovaný ako “/”, hlavný adresár existuje na vrchole súborového systému, pričom vešetky ostatné adresáre sa vetvia spod neho do “sborového stromu”.

Root disk

Disku (zvyčajne pevný), na ktorom je uložený hlavný adresár.

Smerovacia tabuľka (Routing table)

Množina informácií, ktoré jadro používa pri “smerovaní” sieťových dát. Obsahuje také kúsky informácií ako napríklad kde sa nachádza default brána (gateway), ktoré sieťové rozhranie je pripojené na ktorú sieť, atď.

Úroveň behu (Runlevel)

Celkový stav systému definovaný init-om. Úroveň behu 6 je reštart systému, úroveň 1 je “jednoužívateľský mód”, úroveň 4 je X login, atď. Na Slackware-ovom systéme existuje 6 úrovní behu.

Bezpečný shell (Secure shell)

Zašifrovaný ( a teda bezpečný) spôsoob prihlasovania sa na počítač zo vzdialeného miesta. Existujú mnohé programy bezpečného shell-u; potrebné sú tak klient ako aj server.

Služba (Service)

Zdieľanie informácí a/alebo údajov medzi programami a počítačmi z jedného “server-a” viacerým “klientom”. HTTP, FTP, NFS, atď sú služby.

Suita tieňových hesiel (Shadow password suite)

Suita tieňových hesiel umožňuje aby zašifrované heslá boli skryté pred užívateľmi, zatiaľ čo zvyšok informácií v súbore /etc/passwd zostáva viditeľný pre všetkých.To pomáha predchádzať pokusom o prelomenie hesiel hrubou silou.

Shell

Sbell-y poskytujú rozhranie príkazového riadku užívateľovi. Ak sa pozeráte na textový prompt, ste v shell-i.

Vstavaný príkaz shell-u (Shell builtin)

Príkaz zabudovaný do shell-u, ako náprotivok príkazu implementovaného pomocou externého programu. Napríklad bashcd vstavané.

Signál (Signal)

Unix-ové programy môžu komunkovať medzi sebou použitím jednoduchých “signálov”, ktoré sú vymenované a zvyčajne majú špecifický význam. kill -l vypíše zoznam dostupných signálov.

SLIP

Protokol rozhrania sériovej linky (Serial Line Interface Protocol). SLIP je protokol podobný protokolu PPP, v tom, že sa používa pre pripojenie dvoch strojov pomocou sériového rozhrania.

Softwarový balík (Software package)

Program a jeho pridružené súbory, zaarchivované a skomprimované do jediného súboru spolu s potrebnými skriptami alebo informáciou pomáhajúcou manžovanie inštalácie, upgrade alebo mazanie týchto súborov.

Softwarová séria (Software series)

Zbierka navzájom súvisiacich softwarových balíkov v Slackware-i. Všetky KDE balíky sú v “kde” sérii, sieťové balíky v “n”, atď.

Zdrojový kód (Source code)

(Viac alebo menej) človekom-čitateľný kód, v ktorom je napísaná väčšina programov. Zdrojový kód je kompilovaný do “binárneho” kódu.

Štandardný chybový výstup (Standard Error (stderr))

Unix-ový štandardný výstupný prúd pre chyby. Programy píšu všetky chybové hlásenia na stderr, takže môžu byť oddelené od normálneho výstupu.

Štandardný chybový vstup (Standard Input (stdin))

Unix-ový štandardný vstupný prúd. Údaje môžu byť presmerované alebo poslané rúrou do stdin programu z ľubovoľného zdroja.

Štandardný výstup (Standard Output (stdout)

Unix-ový štandardný výstupný prúd. Normálny textový výstup z programu je písaný na stdout, čím je oddelený od chybových hlásení zapisovaných na stderr a môže byť poslaný rúrou alebo presmerovaný do stdin iného program alebo do súboru.

Podsieť (Subnet)

Rozsah IP adries, ktorá je časťou väčšieho rozsahu. Napríklad 192.168.1.0 je podsieť siete 192.168.0.0 (kde 0 je maska znamenajúca “nedefinované”); je to vlastne podsieť “.1” .

Superblok (Superblock)

V Linux-e, partíce hovoria v blokoch. Blok je 512 bytov. Superblok je prvých 512 bytov na partícii.

Doplnkový disk (Supplemental disk)

V Slackware-i, disketa používaná počas inštaláci, ktorá neobsahuje ani jadro (, ktoré sa nachádza na boot disku) ani hlavný súborový systém (, ktorý je na root disku), ale ďalšie potrebné súbory, ako sú sieťové moduly alebo podpora pre PCMCIA.

Pozastavený proces (Suspended process)

Proces, ktorý bol zamrazený dokedy nie je zabitý alebo uvoľnený.

Swapovací priestor (Swap space)

Diskový priestor používaný jadrom ako “virtuálna” RAM. Je pomalšia ako RAM, ale pretoťe diskový priestor je lacnejší, swap-u je zvyčajne dostatok. Swapovací priestor je využívaný jadrom pre udržiavanie menej používaných údajov a ako záložné riešenie, keď je fyzická RAM vyčerpaná.

Symbolická linka (Symbolic link)

Špeciálny súbor, ktorý jednoducho ukazuje na umiestnenie iného súboru. Symbolické linky s používajú na riešenie situácií, kedy je súbor potrebný na viacerých miestach bez duplikovania údajov.

Značkovací súbor (Tagfile)

Súbor používaný v Slackware-i programom setup počas inštalácie, ktorý popisuje množinu balíkov, ktoré sa majú nainštalovať.

Terminál (Terminal)

Rozhranie medzi počítačom a človekom pozostávajúce prinajmenšom z obrazovky (alebo virtuálnej obrazovky) a nejakej metódy vstupu (takmer vždy aspoň klávesnica).

Sada GUI nástrojov (Toolkit, GUI)

Sada GUI nástrojov, je zbierka knižníc, ktoré poskytujú programátorovi kód na kreslenie “widget-ov” ako sú rolovacie lišty, zaškrtávacie okienka, atď a konštruujú grafické rozhranie. Sada GUI nástrojov používaná programom, často definuje jeho “vzhľad a dojeml”.

UID

Identifikátor užívateľa. Jedinečné číslo, ktoré identifikuje užívateľa voči systému. UID sú používané väčšinou programov namiesto užívateľských mien, pretože s číslom sa ľahšie pracuje; užívateľské mená sa vo všeobecnosti používajú len keď užívateľ má vidieť, že sa niečo deje.

VESA

Video Electronics Standards Association. Termín “VESA” sa často používa na označenie štandardu špecifikovaného spomínanou asociáciou. Takmer všetky moderné video adaptéry sú VESA-kompatibilné.

Virtuálny terminál (Virtual terminal)

Použitie softwaru na simulovanie viacerých terminálov pri použití len jednej sady vstupno-výstupných zariadení (klávesnica, monitor, myš). Špeciálne kombinácie kláves prepínajú medzi virtuálnymi terminálmi na jedinom fyzickom termináli.

Správca okien (Window manager)

X program, ktorého úlohou je poskytovať grafické rozhranie lepšie než jednoduché kreslenie obdĺžnikova X Window Systému. Správcovia okien vo všeobecnosti poskytujú titulkové lišty, menu pre bežiace programy, atď.

Pracovný adresár (Working directory)

Adresár, o ktorom si program myslí, že sa v ňom nachádza, počas svojho behu.

Zabaľovací program (Wrapper program)

Program, ktorého jediným účelom je bežať iné programy, ale mení ich správanie nejakým spôsobom pomocou zmien prostredia alebo filtrovania ich vstupu.

X server

Program v X Window Systéme, ktorý robí rozhranie medzi grafickým hardwarom a obstaráva samotné bežanie X programov.

X Window Systém (X Window System)

Systém sieťovo orientovaného grafické rozhrania používaného väčšinou Unix-u podobných operačných systémov, vrátane Linux-u.