Zhrnutie

Teraz by ste mali by» oboznámení s príkazmi pre prehµadávanie súborového systému, jeho organizáciou a konfiguračnými súbormi v adresári /etc. Tieto zručnosti sa vám veµmi zídu, keď sa budete uči» viac o systéme. Navyąe by ste mali vedie» ako nakonfigurova» a skompilova» jadro zo zdrojového kódu.