Zhrnutie

V tejto kapitole by ste mali získa» znalosti o vlastníctve a prístupových právach. Mali by ste vedie», prečo existujú ako ich nastavi». Mali by ste tieľ vedie» o linkách medzi súbormi, o montovaní zariadení a NFS diskoch. Tieto tri veci sú podstatné aspekty súborového systému. Mali by ste ma» základnú predstavu o tom ako ich pouľíva».