2015-08-05

Autorské poplatky

V slovenskom autorskom zákone nájdete všeličo. Okrem iného aj ustanovenia, ktoré hovoria o "náhrade autorskej odmeny", ktorá sa platí z počítačov, kopírok pamäťových médií, a čojaviemeštečoho organizáciám kolektívnej správy.

Organizáciu kolektívnej správy je napríklad SOZA či LITA. Keďže mi znenie zákona nebolo jasné a navyše od 1.1.2016 bude v platnosti nové znenie, ktoré ešte rozširuje množinu predmetov, za ktoré sa platia autorské poplatky, napísal som tvorcom nového znenia otázku:

Ak tomu dobre rozumiem tak "Sekcia médií, audiovízie a autorského práva" je miesto, kde vzniklo nové znenie "Autorského zákona", ktoré prešlo pred pár dňami hlasovaním v parlamente a má vstúpiť do platnosti začiatkom roku 2016. Preto sa obraciam na Vás.

Vo schválenom znení sa v § 167, v odseku 3 hovorí

Náhrada odmeny sa neuhrádza ani za technické zariadenie alebo nenahratý nosič záznamu podľa § 36 ods. 3 písm. a), ktoré sa použijú preukázateľne výlučne pre vlastnú potrebu dovozcu alebo príjemcu.

Náhrada odmeny je peňažná čiastka, ktorú dostáva organizácia kolektívnej správy z ceny zariadenia, ktorú zinkasuje predajca (obchodník) od kupujúceho (mňa).

Chcem Vás požiadať o výklad tohto ustanovenia v konkrétnom prípade, kedy si človek napr. má v pláne urobiť archív fotografií, ktoré sám nafotil na dovolenke na počítačový pevný disk. Takýto disk je zariadením "použitým výlučne pre vlastnú potrebu príjemcu" - teda mňa. Čo ale znamená "preukázateľne"? Komu a ako to môžem preukázať? A čo mám spraviť, aby som náhradu odmeny, ktorú podľa tohto ustanovenia "neuhrádzam" skutočne nemusel zaplatiť v obchode, kde toto zariadenie (pevný disk) kupujem?

Odpoveď prišla o 22 dní. Vyzerá, že bola napísaná na počítači, vytlačená, oskenovaná do obrázku a obrázok vložený do PDF. To je ďalšia vec čo asi nikdy nepochopím. Ale aby sa to dalo nájsť a spracovávať, tak tu je prepis:

Vec:
Žiadosť o stanovisko k problematika platenia náhrad odmie za vyhotovenie rozmnoženiny pre osobnú potrebu.

Dňa 9.2.2015 nám bol doručený Váš e-mail, v ktorom ste nás požiadali o informácie ohľadom výberu náhrad odmien v zmysle §167 ods. 3 nového Autorského zákona (ďalej len "NAZ") za nenahraté nosiče a prístroje na vyhotovenie rozmnoženiny zvukových a zvukovo obrazových záznamov, ktorý nadobudne účinnosť 1.1.2016.

V danej veci Vám poskytujeme nasledovné stanovisko

Dielo je možné použiť len so súhlasom nositeľa práva a ten sa udeľuje licenčnou zmluvou. Napriek tomu súčasne platný zákon č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "AZ") ako aj NAZ taxatívne ustanovuje prípady, kedy môže osoba použiť dielo aj bez súhlasu autora, ale autor diela, ktorého rozmnoženinu možno takto vyhotoviť, má právo na náhradu odmeny. Povinnosť platby tejto nhrady odmeny sa prenáša zo skutočného beneficienta tejto výnimky (z fyzickej osoby) na iné povinnné osoby. Ide o výrobcov, dovozcov a predajcov zariadení a nosičov, teda osoby, ktoré tieto produkty umiestňujú na trh. Tieto náhrady odmien sa uhrádzajú výlučne prostredníctvom organizácie kolektívnej správy (ďalej len "OKS") - ide o povinnú kolektívnu správu práv. V tomto prípade je výška náhrady učená zákonom(v percentách).

V súvislosti s platením náhrady za nosiče dovezené pre vlastnú potrebu dovozcu alebo príjemcu je potrebné spresniť, že v zmysle § 24 dos. 7 AZ ako aj v zmysle §167 ods. 3 NAZ sa náhrada odmedny neuhrádza za nosič, alebo zariadenie, ktorý sa použije výhradne pre vlastnú potrebu dovozcu alebo príjemcu. To znamená, že ak ste dovozca alebo príjemca nosičov alebo zariadení do Slovenskej repuliky (a umiestňujete ich tu na trh), za časť nosičov, alebo zariadení, ktoré plánujete využiť pre svoju vlastnú potrebu, neplatíte OKS žiadnu náhradu odmeny. Sú to zariadenia a nosič, ktoré sa teda nikdy na trh v Slovenskej republike nedostanú, a preto sa z ich ceny náhrada odmeny OKS neplatí. Keďže sú dovozcovia a príjemcovia podnikatelia (uvdázajú tieto zariadenia a nosiče na trh), tieto skutočnosti vedia preukázať na základe údajov zo svojho účtovníctva.

V závere je však potrebné upozorniť, že ak ste súkromná osoba (nie ste dovozca ani príjemca, ktorý uvádza zariadenia alebo nosiče na slovenský trh), nie ste vôbec povinnou osobou na platbu náhrady odmeny. Pokiaľ si zariadenie alebo nosič kúpite v inom členskom štáte Európskej únie ako súkromná osoba a priveziete ho na Slovensko pre svoju vlastnú potrebu, nepovažujete sa za dovozcu v zmysle AZ a NZ

S pozdravom JUDr. Anton Škreko. PhD,generálny riaditeľ

Ak tomu dobre rozumiem tak z uvedeného vyplýva, že až si pôjdete nabudúce kúpiť hard-disk do svojho domáceho počítača, tak poplatky neplatíte. Ale ten, kto vám ten disk predá, ich platí. Predajca si samozrejme peniaze, ktoré musí odviesť OKS zaráta do ceny, ktorú zaplatíte ale táto suma nemôže figurovať na bločku, ako samostatná položka. Až nabudúce chytím slinu tak sa na to znova spýtam ministerstva kultúry.